Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hana Pospíšilová - PROWELD, IČ: 61971910, se sídlem Michálkovická 2031/109D, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00

 

1 Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.proweld.cz, jehož provozovatelem je Hana Pospíšilová - PROWELD, IČ: 61971910, se sídlem Michálkovická 2031/109D, Ostrava 10, 710 00.

Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (provozovatel) v oblasti prodeje zboží mezi firmou Hana Pospíšilová - PROWELD, IČ: 61971910, se sídlem Michálkovická 2031/109D, Ostrava 10, 710 00 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy řídí i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel. Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

2 Kontaktní údaje provozovatele

Název: Hana Pospíšilová – PROWELD

IČ: 61971910

Zapsaná: na Živnostenském úřadě v Ostravě, č. j. ZURZP/4328/09/PRV/2,

Fakturační adresa: Michálkovická 2031/109D, Ostrava 10, 710 00, Česká republika

Provozovna: Hana Pospíšilová – PROWELD, Štěpaňákova 6, Ostrava 19, 719 00, Česká republika

Kontakt: proweld@proweld.cz, www.proweld.cz, +420596623298, +420596619187, +420603491549.

 

3 Vymezení pojmů

a) Prodávající

Prodávajícím je Hana Pospíšilová - PROWELD, IČ: 61971910, se sídlem Michálkovická 2031/109D, Ostrava 10, 710 00, zapsaná na Živnostenského úřadu v Ostravě, č. j. ZURZP/4328/09/PRV/2.

b) Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

c)   Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí provozovatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonem stanovených důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující zcela sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.1 Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele.

Nejedná-li se o případ, kdy dle ustanovení § 1837 nelze odstoupit od smlouvy, pak má dle ustanovení § 1829 spotřebitel v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14- ti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele v zákonné lhůtě, je vhodné informovat prodávajícího nejlépe e-mailem s číslem a datem smlouvy. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží, které bude spotřebitel zasílat zpět, musí být zasláno na adresu provozovny (ne na dobírku), nesmí jevit známky používání, musí být kompletní a musí být zasláno s dokladem o koupi. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Prodávající se zavazuje zaslat peníze z vráceného zboží včetně dopravného, které spotřebitel uhradil na základě smlouvy, na účet spotřebitele do 14 -ti dnů od odstoupení od smlouvy nebo od vrácení zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že podle § 1837 existují případy, kdy nelze odstoupit od smlouvy.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. O veškerých změnách bude kupující neprodleně informován s návrhem dalšího postupu. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že spotřebitel zboží nepřevezme.

 

4 Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Dokončit objednávku“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese proweld@proweld.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese provozovatele (prodávajícího).

 

5 Zboží, platební a dodací podmínky

5.1 Informace o zboží

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

Nabídka ceny a informace o zboží uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Výjimku tvoří zboží z kategorie „Spřahovací trny“, u kterého se konečná cena odvíjí od daného rozměru, počtu objednaných kusů, atd. Spřahovací trny doporučujeme poptat telefonicky či e-mailem. Do poptávky je kromě rozměrů a počtu kusů vhodné uvést také místo dodání. Na základě těchto údajů bude vystavena nabídka.

V ceně zboží nejsou započteny náklady na jeho dopravu na místo určené kupujícím. Balné je zaúčtováno v ceně zboží. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter. U zboží je uvedená cena včetně DPH.

U každého zboží je uvedena dostupnost. V případě, že si zákazník objedná větší množství než je dostupné skladem, je kontaktován s návrhem dalšího postupu. Prodávající nemůže garantovat možnost dodání vyššího počtu kusů než je daná dostupnost.

 

5.2 Platební podmínky

Kupující nese náklady na dopravu na místo jím určené. Konečná cena faktury je kalkulována včetně nákladů na dopravu.

K uhrazení zakoupeného zboží včetně dopravy mohou kupující využít následující způsoby úhrady:

  • Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na adrese provozovny (Štěpaňákova 6, Ostrava 19, 719 00),
  • Platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravní společnosti (na dobírku),
  • Platba převodem předem na zálohovou fakturu,
  • Platba se splatností na fakturu – pouze pro stávající zákazníky mají-li tyto podmínky sjednány či po dohodě.

Standardní splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet prodávajícího, jinak se kupující ocitne v prodlení. Tento způsob platby mohou využít pouze stávající zákazníci, kteří mají tyto podmínky dohodnuty s firmou Hana Pospíšilová - PROWELD. Novým zákazníkům je zboží zasláno automaticky na dobírku, případně je možné uhradit částku převodem předem na zálohovou fakturu. Zálohová faktura s platebními údaji je generována automaticky a je odeslána na e-mailovou adresu kupujícího, který zvolil možnost "platba převodem". Po dohodě je možné vyzvednout zboží osobně na provozovně Štěpaňákova 6, Ostrava – Kunčice, 719 00. Při osobním odběru uhradí nový zákazník zboží ihned hotově. Platební karty nejsou na adrese provozovny akceptovány.

V případě, kdy kupující spotřebitel uplatňuje vrácení zboží, hradí dopravu na adresu provozovny prodávajícího. V případě, že kupující spotřebitel požaduje výměnu zboží ve lhůtě 14- ti dnů, jsou spotřebiteli účtovány náklady na zaslání zboží. V případě opakovaných zaslání na adresu spotřebitele, hradí spotřebitel každé jednotlivé náklady na dopravu zboží na jím určenou adresu.

V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

5.3 Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající nabízí následující dodací podmínky:

  • Obchodní balík GEIS s platbou zboží při převzetí (dobírka),
  • Obchodní balík GEIS,
  • Osobní převzetí, na adrese provozovny (Štěpaňákova 6, Ostrava – Kunčice, 71900),
  • Zahraniční balík (po dohodě)

Způsob dopravy

Způsob platby

Cena za dopravu

Obchodní balík (do 50 kg)

Na dobírku

90,- bez DPH

Obchodní balík (do 50 kg)

Převodem předem

90,- bez DPH

Obchodní balík Slovensko

Na dobírku

350,- bez DPH

Osobní převzetí

Hotově

0,- bez DPH

Osobní převzetí

Převodem předem

0,- bez DPH

Obchodní balík zahraničí

Dle dohody

Na poptávku

 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V případě, že je zboží skladem, je expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky. V případě, kdy dodání zboží trvá déle než 2 pracovní dny, je o této skutečnosti kupující informován telefonicky nebo e-mailem. V případech, že prodávající není schopen zboží dodat najednou v běžné lhůtě (zboží je nutno doobjednat, není skladem, apod.) je možné po vzájemné dohodě zboží zaslat v několika dodávkách. Kupující hradí v tomto případě dopravné u všech jednotlivých dodávek, není – li dohodnuto jinak.

Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu a dodací list. Dopravu zboží zajišťuje spoelčnost GEIS Parcel CZ. Zboží je možno zaslat po celé České republice a rovněž po celé Slovenské republice. Standardně zasíláme zboží společností Geis rovněž do Polska, ovšem zaslání do Polska a jiných zemí je nutno dohodnout předem telefonicky či e-mailem.

Kupující má rovněž možnost vyzvednout si zboží osobně na adrese provozovny – Štěpaňákova 6, Ostrava – Kunčice, 719 00 v provozní době. Provozní doba je od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 15:30. Při převzetí zboží osobně kupující uhradí celou částku v hotovosti, přičemž mu nejsou účtovány náklady na dopravné.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

 

6 Odpovědnost za vady a záruka

6.1 Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má nárok na zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců, která začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Jako záruční list slouží faktura.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde – li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny nebo;

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla – li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné vady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Výše zmíněná odpovědnost za vady se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití.

V případě, že je kupujícím podnikatel, je prodávající zodpovědný za vady, které má zboží v okamžiku převzetí. Kupující podnikatel je povinen si zboží při převzetí bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné vady bez zbytečného odkladu vytknout.

 

7 Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní – li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal – li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí – li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamaci je možné uplatňovat písemně na proweld@proweld.cz či na adrese Štěpaňákova 6, Ostrava – Kunčice. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem.

Reklamace musí obsahovat:

• číslo objednávky nebo číslo faktury

• název reklamovaného zboží

• označení reklamovaného dílu dle montážního návodu

• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

 

8 Ukončení smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 - ti dnů od převzetí zboží nebo v případě dodání v několika částech, od převzetí poslední části dodávky zboží. Výjimku tvoří případy, kdy dle ustanovení § 1837 nelze od smlouvy odstoupit. Výše uvedené se nevztahuje na případ, kdy je kupujícím podnikatel.

V případě, že se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě, měl by prodávajícího uvědomit zasláním dopisu či e-mailu, kde uvede datum a číslo smlouvy a uvést číslo účtu, na který si přeje částku vrátit.

Zboží, které je předmětem vrácení v zákonné lhůtě 14 - ti dnů musí být zasláno zpět prodávajícímu zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození, musí být kompletní, nesmí jevit známky používání. K zaslanému zboží kupující přiloží rovněž doklad o koupi. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen uhradit náklady spojené s přepravou zboží zpět prodávajícímu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 - ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání kupujícímu, které od něho na základě smlouvy přijal.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kupujícího neprodleně kontaktovat a dohodnou se na dalším postupu.

Prodávající má také nárok odstoupit od smlouvy v případě, že si kupující zboží nepřevezme.

 

9 Závěrečná ustanovení

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Ostravě pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Ostravě. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 29. 1. 2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícímu přístupná ve lhůtě dvou let ode dne jejího podpisu.